Az ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont Archeogenomikai Intézetében végzett magyar őstörténeti vonatkozású archeogenetikai kutatások legújabb eredményei jelentek meg az Oxford University Press Human Molecular Genetics című tudományos folyóiratában. A korai magyarok népességtörténetével foglalkozó projekt magyar–orosz–ukrán tudományos együttműködés keretein belül valósult meg, összesen 18 intézet és egyetem régész, antropológus és genetikus munkatársai vettek benne részt. 

Az elmúlt évtizedben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Őstörténeti Kutatócsoport forrásfeltáró régészeti expedíciók keretében hatékonyan működött közre a korai magyarokhoz kapcsolódó oroszországi temetők feltárásában és értelmezésében. A kutatási együttműködések lehetőséget biztosítottak a magyar fél számára a feltárt temetők emberi csontanyagából történő mintavételekre és annak archeogenetikai vizsgálataira is. A nyelvészeti-történeti alapon meghatározott Volga- és Urál-vidéki egykori magyar szállásterületekről folyamatosan újabb régészeti kapcsolatok jelentkeztek, amely összefüggések biológiai szempontú ellenőrzésébe bekapcsolódott az ELKH BTK Archeogenomikai Intézete is.

A kutatók célja az volt, hogy új adatokkal járuljanak hozzá a magyarok eredetének megismeréséhez. Ennek elérése érdekében a munkacsoport a feltételezett vándorlási útvonal – régészeti, történeti, földrajzi szempontok alapján – magyarokhoz kapcsolható temetkezéseinek vizsgálatát végezte el. A kutatás kiterjed a 9. században a Volga-vidéken maradt magyar népesség, illetve a magyarok szálláshelyeinek közvetlen szomszédságában élő csoportok jellemzésére is. A Kárpát-medence honfoglalás kori genetikai adataival összevetve pedig kérdés volt, hogy mennyit őrzött meg a Volga–Urál régióban leírt genetikai jellemzőkből az ide érkező honfoglaló népesség.

A tanulmány közvetlen előzményeként Csáky Veronika, Gerber Dániel és szerzőtársaik által 2020-ban, a Nature kiadói csoport Scientific Reports folyóiratában közölt munka említendő, amely először erősítette meg genetikai aspektusból a kora középkori Urál-vidék magyar etnogenezisben betöltött fontos szerepét.

Szeifert Bea és szerzőtársai most megjelent tanulmánya a két évvel ezelőtti munkát kiterjesztve 112 egyén maradványainak archeogenetikai vizsgálatáról számol be, melyek 18 kora középkori oroszországi temetőből származnak, az Ob és Volga folyók közötti térségből.

terkepA korai magyarok szállásterületei és vándorlásuk feltételezett útvonala (nyilak). Az archeogenetikai vizsgálatok tárgyát képező lelőhelyek, és a belőlük régészeti és kronológiai szempontok alapján alkotott csoportok (fehér körvonalak): Bolsije Tyigani (1); Novinki csoport: Novinki (2), Mulovka (3), Bruszjanyi (4), Lebjazsinka (5), Malaja Rjazan (6), Silovka (7); Csijaliki csoport: Guljukovo (8), Novo Hozjatovo (9), Gornovo (10); Tankejevka (11); Busztanajevo (12); Korai obi-ugor csoport: Vikulovo (13), Barszov Gorodok (14), Ivanov Misz (15), Panovo (16), Uszty-Tara (17); Ujelgi+Karanajevo csoport: Karanajevo (18), Ujelgi (19); Cisz-Urál csoport: Bajanovo (20), Brodi (21), Bartim (22), Szuhoj Log (23) (19–23. lelőhelyek genetikai vizsgálata: Csáky és munkatársai (2020)

A tágabb kitekintést nyújtó vizsgálatban a lelőhelyek kronológiai és régészeti szempontok alapján csoportosíthatók. Egyesek közvetlenül a magyarok elődeinek az Urál hegységen való átkelését követő időszakhoz tartoznak (Kusnarenkovo kultúra), más temetőket a magyarok és a Volga–Urál régió egyéb népcsoportjai (korai volgai bolgárok, permi népek) együtt használhatták a 9–11. században. Megint mások a Julianus barát által a 13. század első felében megtalált, „keleten maradt” magyarok temetkezései lehettek (csijaliki kultúra, 11–14. század). Két további, most vizsgált lelőhelycsoport tágabb értelemben kapcsolódik a magyar etnogenezishez: a szamarai Volga-könyökben a Novinki típusú, 8–9. századi temetők kutatását a magyarokhoz való földrajzi és időrendi közelség, valamint a Kazár Kaganátushoz fűződő kapcsolatai, míg a nyugat-szibériai korai obi-ugor temetők leletanyagának elemzését a magyarok elődeitől való nyelvi elválást követő, még közel 1500–2000 éves egymás mellett élés indokolta.

„A mitokondriális DNS és Y kromoszomális vonalak elemzése során számos egyedi szintű kapcsolatot találtunk a lelőhelyek/lelőhelycsoportok között és azokon belül is”– hangsúlyozta Szeifert Bea (ELKH BTK Archeogenomikai Intézet), a tanulmány első szerzője.

karanajevoÖvveretek a késő Kusnarenkovo kultúrába tartozó Karanajevo temetőből        (fotó: Sz. G. Botalov)

A Kusnarenkovo kultúra temetőinek vizsgálata egyértelműen pozitív példát mutat a sokszor felmerülő kérdésre: vajon a régészeti kultúrákat biológiai rokonságban álló csoportok alkották? Az Urál két oldalán található Ujelgi és Karanajevo temető népessége között az anyai és apai vonalak egyaránt szoros kapcsolatot jeleznek. A két középkori temető népességének jelentős része dél-uráli vaskori gyökerekre vezethető vissza, de ezen korábbi, helyi népesség genetikai összetétele az idők során őt ért hatások miatt módosult.

Ugyanezek a biológiai, genetikai kapcsolatok segíthetnek a tárgyi mellékletek nélkül temetkező Julianus-féle magyarok azonosításában is. A 9–10. századi, honfoglalókkal leletanyagban számos párhuzamot mutató Bolsije Tyigani és a Julianus-féle keleti magyaroknak tulajdonított temetők között különösen sok szoros anyai kapcsolat mutatható ki, mely a két közösség közötti, legalább részleges folytonosságra utal. Türk Attila (PPKE BTK, Régészettudományi Intézet; ELKH BTK Magyar Őstörténeti Kutatócsoport), a tanulmány vezető régésze kiemelte:

„Ezen eredmény a régió iszlamizációja miatt sok esetben tárgyi mellékletekben már szegény csijaliki kultúra temetőit – a régészeti, történeti feltételezést megerősítve – egyértelműen összeköti a magyarokkal.”

urali tipusu temetkezesek„Uráli” típusú temetkezések Bolsije Tyigani temetőből

A volga-uráli csoportokban észlelt anyai és apai vonalak többsége a Kárpát-medencei honfoglalás kori csoportokban is megtalálható. Az újabb vizsgálatok nyomán néhány leszármazási vonal a két régió lakosságának közvetlen kapcsolatairól árulkodik, ami azt jelzi, hogy származásuk közös a Volga–Urál régióban, vagy legalábbis annak közelében.

A munkacsoport újraelemezte a Kárpát-medence honfoglalás kori temetőiből ismert genetikai adatokat Kovács László régész (ELKH BTK Régészeti Intézet) által kidolgozott, temetők sírszámán és használati idején alapuló rendszer szerint. A 10. századi, kis sírszámú, úgynevezett szállási temetők lakosságát magába foglaló csoport mutatta a legnagyobb hasonlóságot a vizsgált Volga–Urál-vidéki népességgel. A nagy sírszámú Kárpát-medencei temetőkben (ún. falusi temetők, 10–12. század) az idő előrehaladtával egyre inkább látványos a helyi lakossággal való keveredés. Fennmaradt azonban néhány Volga–Urál területén jellemző anyai és apai vonal még ezekben a gyakran köznépinek nevezett csoportokban is. A két terület lakossága között leírt számos anyai kapcsolat arra utal, hogy nemcsak férfiak, hanem egész családok érkeztek a Kárpát-medencébe a 9. század végén.

Vajon a Kárpát-medencei honfoglalás kori régészeti leletek keleti analógiái csak a kereskedelmi kapcsolatok eredményei, vagy rokon népességek interakciójáról lehet szó? A tanulmány szerzői arról számoltak be, hogy a legújabb őstörténeti régészeti modell alapján vizsgált, magyarokhoz köthető kora középkori csoportok és azok képviselői között – a korai obi-ugorok kivételével – számos egyértelmű genetikai kapcsolat mutatható ki, melyek egyértelműen bizonyítják, hogy érdemes a magyar etnogenezist ezen régészeti analógiák mentén vizsgálni.

A Volga–Urál régióban sikerült azonosítani a Kárpát-medence lakosságában korábban leírt „keleti” elemeket, melyek archeogenetikai szempontból is alátámasztják azt a történelmi, nyelvészeti és régészeti feltételezést, miszerint a honfoglalók egy része közvetlenül vagy közvetve ebből a régióból származott.

Szécsényi-Nagy Anna (ELKH BTK, Archeogenomikai Intézet vezetője) hozzátette: „A kutatás a jövőben teljes genom szinten folytatódik, amelyet az egykori Etelköz irányába bővítünk. Itt a magyarokhoz köthető Szubbotci típusú lelőhelyek jellemzése mellett szintén nagy hangsúlyt fektetünk az egykori szomszédok, főleg a szláv nyelvű népek összehasonlító genetikai vizsgálatára.”

További információért forduljon a tanulmány levelező szerzőihez:

Szeifert Bea

  • ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Archeogenomikai Intézet; ELTE Biológia Doktori Iskola

Szécsényi-Nagy Anna

  • ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Archeogenomikai Intézet

Türk Attila

  • PPKE BTK Magyar Őstörténeti és Honfoglaláskori Tanszék; ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Magyar Őstörténeti Kutatócsoport